Działalność naukowo-badawcza


 

  • ekspertyzy krajobrazowe i dendrologiczne;
  • inżynieria, kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych;
  • obiekty inżynierskie w krajobrazie;
  • oceny wpływu planowanych inwestycji na krajobraz i na środowisko;
  • ochrona, percepcja i tożsamość krajobrazu;
  • ochrona przyrody i plany ochrony obszarów chronionych;
  • odnowa wsi;
  • przemiany krajobrazu miejskiego, wiejskiego i stref podmiejskich;
  • rewaloryzacja historycznych zespołów inżynierskich i fortyfikacyjnych w krajobrazie;
  • rekultywacja obszarów zdegradowanych;
  • rewitalizacja parków miejskich i wiejskich;
  • rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych;
  • społeczne i prawne aspekty kształtowania krajobrazu;
  • sztuka ogrodowa;
  • woda w krajobrazie;
  • zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, sportowych, wystawowych;
  • zarządzanie krajobrazem.