Publikacje pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu


Rok: 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007  ◊ 2006  ◊ 2005  ◊ 2004  ◊ 2003  ◊ 2002  ◊ 2001

 

Publikacje w roku 2018


 

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports


Baczyńska E., Lorenc M.W. & Kaźmierczak U., 2018: The landscape attractiveness of the abandoned quarries. Geotoheritage. 10(2): 271-285. DOI 10.1007/s12371-017-0231-6

Baczyńska E., Lorenc M.W. & Kaźmierczak U., 2018: Research on the landscape attractiveness of the selected abandoned quarries. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 32, 6: 401-419. DOI: 10.1080/17480930.2017.1386756

Jawecki B., Dąbek P., Pawęska K. , 2018: Estimating Water Retention in Post-mining Excavations Using LiDAR ALS Data for the Strzelin Quarry, in Lower Silesia Mine Water and the Environment 2018, vol. 37, no 4, s. 744-753

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Raszka B. , 2018: Temporal changes in concentration of PM10 dust in Poznań, middle-west Poland as dependent on meteorological conditions Applied Ecology and Environmental Research 2018, vol. 63 (1), s. 57-74

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Ziemiańska M., Raszka B. , 2018: Assessment of Air Thermal Conditions in the Lowland Part of South-Western Poland for Agriculture Development Purposes Atmosphere 2018, vol.9 (6), no. 215, s. 1-17

Kalbarczyk R., Ziemiańska M., Machowska-Molik A. , 2018: Dendroclimatological Analysis of Radial Growth of Old-Growth Oak (Quercus Robur L.) on the Oder River Floodbank in the City of Wrocław, SouthWestern Poland Drvna Industrija 2018, vol.69, no. 2, s. 149-161

Kalbarczyk R., Ziemiańska M., Nieróbca A., Dobrzańska J. , 2018: The Impact of Climate Change and Strong Anthropopressure on the Annual Growth of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Wood Growing in Eastern Poland Forests 2018, vol. 9 no. 11, 661, s. 1-21

Li, XiaoXiao, Chen, XuBing, Weber-Siwirska M., Cao, JunJun, Wang, ZhaoLong , 2018: Effects of rice-husk biochar on sand-based rootzone amendment and creeping bentgrass growth Urban Forestry & Urban Greening 2018, vol. 35, s. 165-173

Malczewska B., Czaban S., Jawecki B. , 2018: Occurrence of iron, manganese, and selected trace elements in water from household wells exposed to the impact of a mining area Journal of Elementology 2018, vol.23, no.4, s. 1319-1329

Orzechowska-Szajda I., Chmura K., Piotro3wski M. , 2018: The Possibilities of the Application of the Krajewski’s Method (2012) in the Assessment of the Impact of the Wind Investments on the Landscape Polish Journal of Environmental Studies 2018, vol. 27, no. 4, s. 1647-1658

Szewrański Sz., Chruściński J., Kazak J., Świąder M., Tokarczyk-Dorociak K., Żmuda R. , 2018: Pluvial Flood Risk Assessment Tool (PFRA) for Rainwater Management and Adaptation to Climate Change in Newly Urbanised Areas Water 2018, vol. 10(4), 386, s. 1-20

Szewrański Sz., Chruściński J., Van Hoof J., Kazak J., Tokarczyk-Dorociak K., Żmuda R. , 2018: A Location Intelligence System for the Assessment of Pluvial Flooding Risk and the Identification of Storm Water Pollutant Sources from Roads in Suburbanised Areas Water 2018, vol. 10(6), 746, s. 1-16

Szewrański Sz., Świąder M., Kazak J., Tokarczyk-Dorociak K., Van Hoof J. , 2018: Socio-Environmental Vulnerability Mapping for Environmental and Flood Resilience Assessment: The Case of Ageing and Poverty in the City of Wrocław, Poland Integrated Environmental Assessment and Management 2018, vol. 14, nr. 5, s. 592-597

Ziemiańska M., Kalbarczyk R., , 2018: Biometrics of tree-ring widths of (Populus x canadensis moench) and their dependence on precipitation and air temperature in south-western Poland Wood Research 2018, vol. 63 (1), s.57-74

 


 

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych


Dobrzańska J., Kalbarczyk R., Ziemiańska M. , 2018: Drzewa w centrum miasta – studium przypadku Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu Architektura Krajobrazu 2018, 58 (1), s. 62-79.

Habrzyk P., Orzechowska-Szajda I. , 2018: Potencjał torowisk tramwajowych - propozycja zagospodarowania terenu przyjaznego środowisku i mieszkańcom Ekonatura 2018, nr 1(170), s. 23-26

Jawecki B., Sobota M., Pawęska K., , 2018: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle wybranych przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i orzecznictwa sądów administracyjnych Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 2018, 17 (1), s. 7-18

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R. , 2018: Społeczne bariery lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Studium Przypadków Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018, Nr. 504. s. 81-90

Kalbarczyk R., Sobolewski R. , 2018: Assessment of Ground Ozone Level under the Physiological Strain Conditions Journal of Ecological Engineering 2018, vol. 19 no. 4, s.207-216

Kiełkowska J., Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Szewrański Sz., Van Hoof J. , 2018: Urban Adaptation to Climate Change Plans and Policies – the Conceptual Framework of a Methodological Approach Journal of Ecological Engineering 2018, vol. 19, issue 2 s. 50-62

Lorenc M.W. & Lorenc H., 2018: Stone in architecture and sculpture – source material for reconstruction. Acta Geoturistica, 9(1): 1-8, DOI: 10.1515/agta-2018-0001.

Niedźwiecka-Filipiak I., Gubański J., Bocheńska-Skałecka A., Kuriata Z. , 2018: Rola wyróżników krajobrazu wiejskiego w procesie rewitalizacji wsi Studia Obszarów Wiejskich 2018, t.49, s. 93-108

Pardela Ł., Kowalczyk T. , 2018: Estimated soil water storage within a historical bunker during the growth period of vegetation Journal of Water and Land Development 2018, vol. 39(X-XII), s. 125-130

Pardela Ł., Wilkaniec A., Środulska-Wielgus J., Wielgus K. , 2018: Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia Nauka Przyroda Technologie 2018, T. 12, Z 2, s. 153-162

Podolska A. , 2018: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych Studia Obszarów Wiejskich 2018, t. 49, s. 139-154

Rolbiecki S.., Piszczek P., Chmura K. , 2018: Porównanie potrzeb wodnych wiśni w rejonie Bydgoszczy i Wrocławia Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2018, No II/1 Polish Academy of Sciences, Cracow Branch, s. 349-360

Sobolewski R., Sabura-Mielnik K., Szopińska E. , 2018: Pozyskiwanie danych o pomnikach przyrody – propozycja karty ewidencyjnej dla drzew pomnikowych. Część 1 Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2018, T. 17, nr. 1, s. 209-221

Tokarczyk-Dorociak K., Kazak J., Szewrański Sz. , 2018: The Impact of a Large City on Land Use in Suburban Area – The Case of Wrocław (Poland) Journal of Ecological Engineering 2018, vol. 19, issue 2, s. 89-98

Wilkaniec A., Pardela Ł., Szczepańska M. , 2018: Obiekty fortyfikacyjne pruskich twierdz pierścieniowych Poznania i Wrocławia (XIX–XX w.) w aktualnych dokumentach planistycznych – funkcjonowanie, ochrona, kształtowanie krajobrazu Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2018, Z. 270, s. 143-158

 


 

Autorstwo monografii naukowej


Raszka B., Krajewski P., Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Kasprzak K., 2018: Parki krajobrazowe Polski, Wyd. Dragon Sp. z o. o., ISBN 978-83-7887-564-2, 64 s.

 


 

Autorstwo rozdziału monografii naukowej


Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., Raszka B., 2018: Wind farms as a new element of the polish landscape Landscape Architecture – The Sense of Places, Models and Applications Amjad Almusaed (ed) IntechOpen, s. 275-288

Pardela Ł., 2018: Współczesne znaczenie zieleni zabytkowych fortyfikacji z przełomu XIX/XX w. na przykładzie Wrocławia Dawne fortyfikacje : dla turystyki, rekreacji i kultury Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Toruniu

 


 

Publikacje w materiałach konferencyjnych


Adamczyk-Mucha K., Baranowski P. Górska-Kłęk L., 2018: Zielona opieka dla osób z problemami psychicznymi. (poster) Konferencja: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Wrocław, 7 grudnia 2018 r.

Adamczyk-Mucha K., Baranowski P., Tymon J., 2018: Koncepcja zagospodarowanie terenu przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego - przykład wykorzystania hortiterapii w leczeniu osób z problemami psychicznymi. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań, 21 sierpnia 2018r.

Adamczyk-Mucha K., Górska-Kłęk L., 2018: Hortiterapia dla osób z demencją. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań, 21 sierpnia 2018 r.

Adamczyk-Mucha K., Kłęk J., 2018: Terapia lasem jako sposób aktywizacji osób z niepełnosprawnością. (poster) Konferencja: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Wrocław, 7 grudnia 2018 r.

Bocheńska Skałecka A., 2018: Wielkokubaturowe obiekty  w krajobrazie Karkonoszy. Międzynarodowe Seminarium - Karkonoskie Spotkania Architektów KASA 2018. Liberc/Czechy, 5-7 października 2018 r.

Chmielewski T.J., Frydryczak B., Kistowski M., Niedźwiecka-Filipiak I., Solon J., Szulczewska B. , 2018: Kilka spojrzeń na krajobraz. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Krajobraz w percepcji społecznej”. Brok, 3-5 października 2018 r.

Drabiński A., Sobota M., 2018: Tytuły zawodowe polskich architektów krajobrazu. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.,

Jawecki B., Lorenc M.W., Tokarczyk-Dorociak K., Wei X., 2018: Reducing the environmental and landscape impacts of quarries using windbreaks and green-isolation zones. Materiały XXV Konferencji Naukowej „Infrastruktura i Środowisko”. Dobczyce, 18-20 czerwca 2018, s. 21.

Jawecki B., Sobota M., 2018: Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym. XX Konferencja Naukowo – Techniczna - Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształceniu i degradacji Środowiska. Szczyrk, 29-30 listopada 2018 r.

Jawecki B., Sobota M. Burszta-Adamiak E, 2018: Wpływ nowych uregulowań prawnychna sposób ustalania i wysokość opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód. XX Konferencja Naukowo-Techniczna - Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształceniu i degradacji Środowiska. Szczyrk, 29-30 listopada 2018 r.

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Ziemiańska M. , 2018: Ocena klimatu strefy podmiejskiej Poznania i Wrocławia dla potrzeb architekta krajobrazu. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.,

Kalbarczyk R., Ziemiańska M. , 2018: Influence of climate change on tree-ring width of Scots pine growing in a coniferous forest under strong anthropopressure (East-Central Poland). International scientific and practical conference “Floristic and coenotic diversity in restoration and plant preservation. Kijów/Ukraina, 23-25 kwietnia 2018 r.

Niedźwiecka-Filipiak I., Ozimek P., Akińcza M., Kochel L., Sobota M. , 2018: Analizy krajobrazowe na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.,

Pardela Ł., Kowalczyk T., Ziemiańska M. , 2018: Rola zabytkowych fortyfikacji w kształtowaniu zieleni w obliczu zmian klimatu w mieście. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.,

Podolska A., 2018: Wieś – miejsce edukacji i zabawy XXXIV Seminarium Geografii Wsi, pt. „Nowe funkcje wsi”. Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r.

Rubaszek J., 2018: Planowanie zielonej infrastruktury z uwzględnieniem aspektu łączności przestrzennej i funkcjonalnej. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.,

Rubaszek J., 2018: Nature based solutions in urban landscape architecture. I Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World – Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions to climate change and water resilience in cities”. Wrocław, 17-18 października 2018 r.

Szopińska E., 2018: Transformacja zielonej infrastruktury – na przykładzie Wrocławia. Denksalon – rewitalizacja i ekologiczna przebudowa miasta” A Park like a bridge – tereny zielone jako łącznik w mieście i regionie – Grünräume als verbindes Element in Stadt und Region, Gӧrlittz/Niemcy, 21-22 września 2018 r.

Szopińska E., 2018: Projektowanie w zgodzie z naturą – zasady kształtowania zieleni. I. Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World - Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities”. Wrocław 17-18 października 2018 r.

Tokarczyk-Dorociak K., Bobrowska E. , 2018: Przegląd skuteczności ocen oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu w Polsce. XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.

Tolarczyk-Dorociak K., 2018: Ocena skuteczności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. XX Konferencja Naukowo – Techniczna - Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształceniu i degradacji Środowiska. Szczyrk, 29-30 listopada 2018 r.

Ziemiańska M., Kalbarczyk R., 2018: Ocena oddziaływania warunków pluwialno-termicznych na roczne przyrosty topoli kanadyjskiej (Populus xcanadensis Moench) i topoli Maksymowicza (Populus maximowiczii Henry), Polska południowo-zachodnia III International scientific and practical conference ”Historical, Legal and Environmental aspects of Centuries-old trees Preservation” dedicated to the 120th Anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kijów/Ukraina, 18-20 kwietnia 2018 r.,

Ziemiańska M., Kalbarczyk R., Dobrzańska J., 2018: Historia rozwoju i działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odczytana w rocznych przyrostach sosny pospolitej {Pinus sylvestris L.) IV Konferencja Dendrochronologów Polskich. Rogów, 19-20 lutego 2018 r.

Ziemiańska M., Kalbarczyk R., Sosnowska J., Niedźwiecka-Filipiak I., 2018: Charakterystyka populacji jemioły pospolitej (Viscum album L.) oraz jej wpływ na krajobraz Wrocławia XXI Forum Architektury Krajobrazu – Wyzwania Architektury Krajobrazu. Warszawa, 27-29 września 2018 r.

 


 

Publikacje w czasopismach naukowych nierecenzowanych i popularno-naukowych


Lorenc M.W., 2018: Kamienne pozostałości po stolicy dawnego imperium. Nowy Kamieniarz, 2018, nr 1(100), s. 80, 82, 84

Lorenc M.W., 2018: Podziemny Neapol. Nowy Kamieniarz, 2018, nr 5(104), s. 82, 84, 86

Lorenc M.W., 2018: Kamienne pejzaże Turcji. Nowy Kamieniarz, 2018, nr 6(105), s. 64, 66, 68, 70

 


 

Inne publikacje


Lorenc M.W., 2018: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 21. Mroczne podziemia Neapolu. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2018.htm#archiwum_2018_5. (6.02.2018)

Lorenc M.W., 2018: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 22. Migawki z Lizbony. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2018.htm#archiwum_2018_10. (18.04.2018)

Lorenc M.W., 2018: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 23. Turcja – trzy miejsca niezwykłe. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2018.htm#archiwum_2018_15. (5.06.2018)

Lorenc M.W., 2018: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 24. Niezwykłe miasto Matera. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2018.htm#archiwum_2018_22 (10.10.2018)

Lorenc M.W., 2018: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 25. Pociągiem do alpejskiego sfinksa. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2018.htm#archiwum_2018_29 (7.12.2018)